Asıl Eğitim Şimdi Başlıyor...
İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Eğitimin Amacı :

Katılımcıların, bilirkişilik faaliyetlerini yeni mevzuata istinaden yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Mevzuatı görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Yeri ve Olanakları :

Eğitimin verileceği Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi; şehrin merkezi Kızılay’da olup, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesindedir. (Akay Kavşağı No : 7) 

Hafta sonları snack ikramlarımız ücretsiz olarak sunulacaktır.

Belgelendirme :

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verilecektir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

Programa, aşağıda bulunan kısımdan ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru ile ilgili bir sorun yaşarsanız lütfen atusem@atilim.edu.tr ye mail atınız.

Eğitim Ücreti:

Eğitimin ücreti 800 TL'dir.  Bonus ve Maksimum özellikli kartlara 3 taksit imkanı sağlanmaktadır.

 • Müddetler
 • İlamların İcrası:
 • İlamsız Takip
 • Ödeme Emri Ve İtiraz
 • İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması
 • İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması
 • İcra Mahkemesinin Kararıyla Takibin Talik Veya İptali
 • Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları
 • Haciz Yoluyla Takip
 • Mal Beyanı
 • Haciz
 • İstihkak İddiasına İtiraz
 • Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 • Paraya Çevirme
 • Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet
 • İhale
 • İhalenin Feshi Ve Farkının Tahsili
 • Paranın Paylaştırılması
 • Paraların Paylaştırılması Zamanı, Masraflar Ve Vekâlet Ücreti
 • İcra Dairesinin Tamamlama Hacizleri
 • Sıra Cetveli Ve Cetvele İtiraz
 • Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri
  • Borca İtiraz
  • İmzaya İtiraz
 • Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti
  • İflas Yolu İle Takip
 • Ödeme Emri - İtiraz Veya Şikayet
 • İflas Davası
 • Doğrudan Doğruya İflas Halleri
 • Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin İflası Ve İflasın Ertelenmesi
 • Reddolunan Miraslar
 • İflasın Kaldırılması
 • Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması
 • İflasın Hukuki Neticeleri
 • İflasın Tasfiyesi
 • İhtiyati Haciz
 • Kiralar Hakkında Hususi Hükümler Ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
 • Adi Kira Ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri Ve İtiraz Müddeti
 • İtiraz Ve Kaldırılması Usulü
 • Kira Akdi Dışındaki İtirazlar Ve Tahliye
 • Mukavelename İle Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
 • İtirazın Kaldırılması
 • Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunursa
 • Tasarrufun İptali Davası
 • İptal Davası ve Taraflar
 • İvazsız Tasarrufların Butlanı
 • Acizden Dolayı Butlan
 • Zarar Verme Kastından Dolayı İptal
 • İptal Davalarında Yargılama Usulü
 • İadenin Şümulü
 • Hak Düşürücü Müddet
 • Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
 • Taksiratlı Ve Hileli İflas
 • İtibarın Yerine Gelmesi

Cezai Hükümler

 • Alacaklısını Zarara Sokmak Kastiyle Mevcudunu Eksilten Borçluların Cezası
 • Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Veren Veya Bilerek Ağırlaştıran Borçlunun Cezası
 • İflas Ve İflâs Anlaşması İşlerinde Hususi Menfaat Temin Edenlerin Cezası
 • Ticari İşletmede Yöneticinin Sorumluluğu
 • Konkordato Komiserinin Sorumluluğu
 • Kiracının Cezalandırılacağı Haller
 • Müflisin Mallarını Vermeyenler Hakkındaki Cezalar
 • Kendisine Teslim Edilen Malları Vermeyenler Hakkındaki Cezalar
 • Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
 • Ticareti Terk Edenlerin Cezası
 • Hakikate Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası
 • Beyandan Sonra Mal Ve Kazançta Olan Tezayüdü Bildirmeyen Borçlunun Cezası
 • Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza
 • Çocuk Teslimi Emrine Muhalefetin Cezası
 • İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz Veya Gemiye Tekrar Girenlerin Cezası
 • 30 Ve 31 İnci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası
 • Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası
 • Hükmi Şahısların Muamelelerinde Kimlerin Ceza Göreceği
 • Sermaye Şirketlerinin İflasını İstemek Mecburiyetinde Olanların Cezası
 • Artırmadan Çekilme
 • Görev Ve Birleştirilme Yasağı
 • Şikayet Süresi – Yetki - Yargılama Usulü - Ceza Kararnamesi- İtiraz
 • Davanın Ve Cezanın Düşmesi İle Ceza Verilemeyecek Hâller
 • Maaş Ve Ücretlerin Kesilmesinde Usul
 • Fazla Verilen Paranın Geri Alınması
 • Kanun Yollarına Başvurma Ve Son Maddeler