Kariyerinde Atılım Yap!
Konkordato Komiserliği Eğitimi

Konkordato Komiserliği Eğitimi

Atılım Üniversitesi; 26.06.2019 tarihinde yayınlanan "Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esasları" Genelgesi kapsamında, T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” verme konusunda yetkilendirilmiştir.

Eğitim Kazanımı :

Temel eğitim sayesinde, konkordato komiserlerinin icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato komiserliği mevzuat hükümleri, işletme yönetimi, konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar ve bu raporların hazırlanmasının usul ve esasları gibi konkordato komiserliği görevinin ifası sırasında ihtiyaç duyacakları temel bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Bu program, katılımcıların Konkordato Komiserliği yapılabilmeleri için, gerekli olan temel eğitimi almalarını ve neticesinde başarılı olunması halinde katılım belgesine sahip olmalarını sağlar.

Kimler Katılabilir ?

Komiserlik Temel Eğitimi, 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır. 5 yıllık mesleki tecrübeye ilişkin olarak; konkordato komiserliği yönü ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmanın yanı sıra, staj öngörülen mesleklerde staj süresinin bitirilip meslek ruhsatının alındığı tarih mesleki kıdeme ilişkin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, konkordato komiserliği için yasa gereği aranan 5 yıllık mesleki tecrübe şartının sağlanmasının yanı sıra, bu hususun ispatında SGK dökümü yahut bir kurum veya kuruluştan alınan çalışma belgeleri tek başına yeterli olmayıp, başvuruda bulunulan uzmanlık alanı ile ilgili fiili çalışmanın ve mesleki tecrübenin de bu hususu destekleyen başkaca vasıtalar ile her türlü şekilde ispatı gerekmektedir.

Eğitim Yeri:

Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi

Devam Zorunluluğu:

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve ücret iadesi yapılmaz.

Belgelendirme :

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verilecektir.

Eğitimin  Ücreti :

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda, eğitim başlama tarihinden 7 iş günü öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitime 7 iş günü kala (ve aşağısında) hiçbir şartta ve şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır. Eğitim başladıktan sonra ise yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacak ve katılımcı eğitimden ayrılsa dahi, kalan taksitleri ödeyecektir. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.